Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi fyzickou osobou podnikající Denisou Nyklovou, IČ 05371155 (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je fyzická osoba podnikající Denisa Nyklová, se sídlem podnikání Petýrkova 1954, 148 00, Praha 4 Chodov, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 05371155 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ8552040222. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.nppodlahy.cz (dále jen „internetový obchod“).

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání

 1. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, kdy náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám.
 2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
 3. Jedná-li se o řezový program (metrážové krytiny řezané na rozměr požadovaný Kupujícím, případně metrážové PVC a podobně), jsou všechny metrážové a elastické krytiny dodávány s rozměrovou tolerancí šířky i délky ±1  %.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetové (on-line) objednávky a Kupující potvrzením objednávky uděluje prodávajícímu svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení objednávky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce a po potvrzení objednávky Prodávajícím v případě metrážového prodeje.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Storno objednávky

 1. Objednávku může Kupující stornovat formou emailu až do chvíle potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím.
 2. Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz čl. VI.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě, kdy byla kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, je Kupující oprávněn od takové smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě však nese náklady na vrácení zboží Kupující.
 2. Je-li Kupující spotřebitelem a zároveň naplní všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem dle těchto VOP, může od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží následujícím způsobem:
  • Odeslat e-mail na adresu info.nppodlahy@seznam.cz, s číslem objednávky/faktury.

[Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo (v případě jeho poškození) poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět, tedy v takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu za zboží poníženou o částku, o kterou se snížila cena zboží v důsledku jeho poškození. Upozorňujeme, že k poškození zboží může dojít i jeho nesprávným skladováním nebo používáním]

 1. Kupující bere na vědomí, že bez uvedení důvodu dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy zejména v těchto případech:
  • Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy,
  • bylo zboží upraveno podle přání Kupujícího,
  • zboží podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit,
  • Kupující je podnikatelem anebo právnickou osobou, který/která není spotřebitelem.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany Kupujícího. Před odstoupením je Prodávající vždy povinen informovat Kupujícího o této skutečnosti.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy Kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením, o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.
 1. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím dopisu na adresu sídla nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
 5. Právo z vadného plnění se nevztahuje zejména:
 • na vady vzniklé běžným používáním,
 • nesprávným použitím výrobku,
 • nesprávným skladováním,
 • na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň a podobně).
 1. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu. Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

VIII. Reklamace zboží

 1. V případě reklamace v záruční době Kupující informuje Prodávajícího na kontaktní e-mailovou adresu, kde detailně popíše druh a rozsah vady.
 2. Zboží Kupující poté zašle zpět jako doporučený balík spolu s kontaktními údaji, kopií dodacího listu, podrobným popisem vady výrobku a požadavkem na způsob vyřízení reklamace.
 3. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození, musí být čisté a kompletní. Takto připravené zboží, Kupující odešle na adresu Prodejce Denisa Nyklová, NP podlahové a dekorační studio, Petýrkova 1955, Praha 4, 148 00.
 1. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší.
 2. Kupující je oprávněn vytknout u spotřebního zboží jeho vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží. Tato lhůta nemá vliv na trvanlivost zboží, která je uvedena na obalu zboží.
 3. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Pokud není zboží osobně odebráno na prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 4. Nárok na uplatnění vad se nevztahuje na poškození vzniklá:
 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • běžným opotřebením zboží.
 1. Jedná-li se o řezový program (metrážové krytiny řezané na rozměr požadovaný Kupujícím, případně metrážové PVC a podobně), může Kupující uplatnit reklamaci pouze na vadu zboží způsobenou ve výrobě anebo při přepravě. Všechny metrážové a elastické krytiny se dodávají s rozměrovou tolerancí šířky i délky ±1 %.
 2. Reklamovat nelze rozdíl odstínu či struktury povrchu mezi výrobními šaržemi. Každá vyrobená várka PVC či vinylových podlah může mít originální odstín či povrch. Odchylka může být někdy výrazná – zejména u různých šíří PVC. Tyto odchylky nejsou vadou, jelikož jsou v normě každého výrobce.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
 4. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.
 5. Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a je-li Kupujícím spotřebitel, pak také zákonem o ochraně spotřebitele v účinném znění.
 6. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:
 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo
 • reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí Kupujícímu, anebo
 • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno Kupujícímu.

IX. Informace o zboží

 1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. V internetovém obchodu vždy zobrazujeme originální obrázky přímo od výrobců podlahových krytin. Obrázky jsou však orientační a zobrazovaná barevnost vždy záleží i na typu a nastavení monitoru Kupujícího. Doporučujeme navštívit naši vzorkovnu a vybraný dekor podlahové krytiny si osobně prohlédnout.
 2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta doprava.
 3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
 4. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti dodávaného zboží a možnostech jeho použití jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí a svědomí Prodávajícího. Představují však pouze soubor zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

X. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po potvrzení objednávky Prodávajícím, nejpozději do 5 dnů od potvrzení. Poté smlouva zaniká.
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

XI. Dodací podmínky

 1. Objednané zboží bude doručováno v rámci ČR dodávkovými vozy společnosti Anvi Trade s.r.o. případně bude připraveno k předání v místě sídla společnosti.
 2. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a od Kupujícího požadovat úhradu za dopravu.
 3. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat zboží a neporušenost obalů a případné závady oznámit dopravci. Zjevně poškozené zboží není Kupující povinen od dopravce převzít.
 5. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 6. Dodací lhůta je obvykle do 7 dnů, od přijetí platby na účet Prodávajícího není-li uvedeno jinak. Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách výrobce. v případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.
 7. Termín dodávky může být překročen v důsledku přírodní katastrofy, nezaviněných překážek u Prodávajícího nebo u jeho dodavatelů Prodávajícího či vyšší mocí. V takovém případě je Prodávající oprávněn termín dodávky přiměřeně prodloužit, či od kupní smlouvy odstoupit, aniž by Kupujícímu vůči Prodávajícímu vznikl nárok na odškodnění. Za stejných podmínek může od kupní smlouvy odstoupit též Kupující. V takovém případě je Prodávající povinen o této situaci Kupujícího neprodleně informovat.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 1. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici v internetovém obchodě Prodávajícího.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2022.